Ryszard Warsinski, Untitled (1967-1970) (Poland). Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Ryszard Warsinski, Untitled (1967-1970) (Poland). Foto fra utstillingen: Siri Wolland.