JP Mika, Elongi ya bo muana, 2017. Foto fra utstillingen Siri Wolland.

JP Mika, Elongi ya bo muana, 2017. Foto fra utstillingen Siri Wolland.