Fotofestivalen i Arles. "Early Works". Fotograf; Joel Meyerowitz, 1960-70. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fotofestivalen i Arles. “Early Works”. Fotograf; Joel Meyerowitz, 1960-70. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.