Krysshvelv i Olavsklosteret, 1239. Foto: Siri Wolland

Krysshvelv i Olavsklosteret, 1239. Foto: Siri Wolland