Yanir Shani (1980), Leace us/Love u$, 2017. Fra Høstutstillingen. Foto Siri Wolland.

Yanir Shani (1980), Leace us/Love u$, 2017. Fra Høstutstillingen. Foto Siri Wolland.